Инверси гэж юу вэ?
Геологи, геофизикийн гажил үүсгэгч биетийн гол хүчин зүйлс нь чулуулгийн физик шинж чанар болон хувирал, эрдэсийн мөхлөг, тэдгээрийн ширхэгийн тоон үзүүлэлт зэрэг юм. Хүдэр агуулагч биетийн байрлалын элементүүд, цэгүүдийн хянагч бүс, загврын норм зэрэг нь инверсилэх процессын гол хүч болдог байна.

  1. Алтны өндөр агуулгатай скарны төрлийн кварцын судлын үндсэн орд дээр хийж гүйцэтгэсэн гравиметрийн 3 хэмжээст инверсийн урвуу хувиргалтын загварчлал ба 3 хэмжээстээр биетийг дүрслэсэн байдал. (Зураг № 1) Мөн зэс-цайрын өндөр агуулгатай хайгуулын талбайд хийж гүйцэтгэсэн соронзонгийн 3 хэмжээст инверсийн урвуу хувиргалтын загварчлал ба 3 хэмжээстээр биетийг дүрслэсэн байдал. (Зураг № 2)

  2. Зэс-алтны өндөр агуулгатай хайгуулын талбайд хийж гүйцэтгэсэн цахилгаан хайгуулын ажлын үр дүн ба цахилгаан 2 хэмжээст инверсийн урвуу хувиргалтын загварчлал, 2 хэмжээст геоцахилгаан зүсэлтийн (эсэргүүцлийн) зураг.

Эсэргүүцлийн зураг № 3