Манай компани нь 10н жилийн ойн хүрээнд та бүхэнд дараах геофизикийн соронзон 3 хэмжээст инверсийн урвуу хувиргалтын загварчлалыг бүрэн эхээр нь танилцуулж байна.

Алтны өндөр агуулгатай хайгуулын талбайд хийж гүйцэтгэсэн 3 хэмжээст соронзонгийн загвар. 2012он 

Гравиметр ба соронзон загвар. Зохиогч: М.Ариунтөгс/геофизикч

Гравиметр болон соронзонгийн 3 хэмжээст инверсийн урвуу хувиргалтын үр дүнд алтны өндөр агуулгатай хайгуулын талбайд хийгдсэн геофизикийн соронзон хайгуулын ажлын анхдагч тоон өгөгдлүүдийг, утгуудыг ашиглан геологийн гажил үүсгэгч биетийн байрлалын элементүүд, унал сунал, гажлын хэлбэр хэмжээ зэргийг урьдчилсан байдлаар гүнд нь зөв бүтэцтэйгээр тодорхойлж, зүй тогтлын ерөнхий үнэлгээ өгсөн.

Зургийг Encom PA Explorer гэх программ хангамж ашиглан зурсан.

Гравиметр болон соронзонгийн 3 хэмжээст инверсийн урвуу хувиргалтын программ хангамжинд математик загварчлалыг сайтар тусгаж оруулсан байдаг. Соронзон орны тоон утгыг соронзон мэдрэгчийн тоон утгатай нэгтгэх боломжгүй юм.

Дасгал № 1. Газрын гадаргуугаас хэдэн зуун метрийн гүнд тасралтгүй үргэлжилэх босоодуу хэлбэртэй биетүүд нь өөр хоорондоо үл нийцлэг физик шинж төрхийг агуулах бөгөөд соронзон мэдрэгчийн >0.1Си нэгжийн тоон үзүүлэлттэй хэсэгт нь алтны өндөр агуулга давхцаж байна. Инверсилэх процесс нь дангаараа асуудлын шийдэл болж чадахгүй тул өөр нэг геологийн арга аргачлалтай хослуулах нь нэн чухал юм.

Mag2D cross section Line412232Em

Дасгал № 2. Геологийн гажил үүсгэгч босоодуу хэлбэртэй биетийг Х болон У тэнхлэгийн дагуу зүсч 2 хэмжээст зүсэлтйн шугам болон хавтгай моделиуд үүсгэсэн. Соронзон мэдрэгчийн >0.1Си нэгжид гажил үүсгэгч биет хамаарах, (Босоодуу хэлбэртэй биетийг болон хавтгай моделиудыг 2 хэмжээст зүсэлтийн шугаманд буулгасан), <0.01Си нэгжид гүний чулуулаг хамаарах ба тоон үзүүлэлт харьцангуй бага байна.