Гравиметр болон соронзон загвар (Алт-зэс)

Гравиметрийн болон соронзон 3 хэмжээст инверсийн урвуу хувиргалтын ажлын үр дүнд Алт-зэсийн өндөр агуулгатай, хүдэржилттэй байж болохуйц хайгуулын талбайд хийгдсэн геофизикийн хайгуулын ажлуудын анхдагч тоон өгөгдлүүдийг ашиглан, геологи-геофизикийн гажил үүсгэгч биетийн байрлалын элементүүдийг болон унал, сунал, хэлбэр хэмжээг тодорхойлж, урьдчилсан байдлаар зүй тогтолын үнэлгээ өгсөн.

Мөн цаашидын геологи, эрэл-хайгуул, уул өрөмдлөгийн ажлуудын цэгүүдийг тогтоосон. Геофизикийн урьдчилсан загвар буюу инверсилэх процессын параметрүүдийг ½ байхаар тооцоолсон.

Дасгал № 1. Соронзонгийн 3 хэмжээст инверсийн урвуу хувиргалтын программд соронзон мэдрэгчийн тоон утгыг сайтар тусгаж оруулсан байдаг тул тэдгээр тоон утгуудыг хооронд нь нэгтгэх боломжгүй юм. Мөн математик загвар буюу таамаглаж буй геологийн гажил үүсгэгч биетүүдийг зөв хэлбэр, дүрстэйгээр гүнд нь тодорхойлох нь нэн чухал ач холбогдолтой.

Дасгал № 2. Газрын гадаргуугаас хэдэн зуун метрийн гүнд тасралтгүй үргэлжилэх биет нь өөр хоорондоо үл нийцлэг физик шинж чанартай бөгөөд соронзон мэдрэгчийн >0.1Си нэгжид хамаарах хэсэгт Алт-зэсийн өндөр агууламжтай байна.

(Ground magnetic data + topographic grid = 3D magnetic forward model and 0.1Si Iso-surface)

Инверсилэх процесс нь дангаараа асуудлын шийдэл болж чадахгүй тул өөр нэг геологи, геофизикийн арга аргачлалуудтай хослуулах нь нэн чухал юм.

Дасгал № 3. Геологийн босоодуу хэлбэртэй гажил үүсгэгч биетийг Х болон У тэнхлэгийн дагуу зүсч 2 хэмжээст хайгуулын шугам үүсгэсэн. (Mag2D cross section L412232Em)

Соронзон мэдрэгчийн >0.1Си нэгжид, хэсэгт гажил үүсгэгч биетийг дугуйлсан, <0.01Си нэгжид, хэсэгт гүний чулуулгийг дугуйлсан ба соронзон мэдрэгчийн тоон үзүүлэлт харьцангуй бага болно.