Геофизикийн хайгуул, судалгааны ажлуудыг үйлдвэрлэлийн геологи, уул уурхай, ашигт малтмалын хайгуулд өргөнөөр ашиглах, хэрэглэх нь нэн чухал.

Үйл ажиллагааны чиглэлд

Үүнд:

  • Агаарын болон газрын соронзон зураглал, хайгуул
  • Хүндийн хүчний орны судалгаа
  • Спектрометрийн хайгуул, судалгаа
  • Мэдээлэл болон тоон өгөгдөл боловсруулах

Геофизикийн болон мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээнүүдийг үзүүлэх

Үүнд:

  • Геофизикийн хайгуулын ажлын тайлан төлөвлөгөө зохиох, батлах
  • Геофизикийн хайгуулын ажлуудын үр дүнг хянах, шалгах, нягтлах, ахин боловсруулах

Нэмэлтээр үйлчилэх судалгааны ажлууд

Үүнд:

  • Цэвэр усны хайгуул, судалгаа (Шлюмбергийн арга аргачлалыг ашиглах, хэрэглэх)
  • Геоэкологийн судалгаа (Хөрсний бохирдол, хүрээлэн буй орчин)
  • Явган гамма-спектрометрийн судалгаа (Хөрс болон чулуулаг дахь U, Th, K тодорхойлох)
  • Топо геодезийн зураглал (Өндрийн болон байр зүйн)