Site Loader

Явган гамма-спектрометрийн багаж тоног төхөөрөмж түрээслэх (Rs-125)

Rs125 болон Rs230 зөөврийн гар спектрометрийн багаж тоног төхөөрөмж нь орчин үеийн шинэлэг дэвшилтэд техник технологиуд юм.

Энэхүү технологи нь нар, салхины өндөр хамгаалалттай ба ашиглахад хялбар, хамгийн өндөр сегментийн Натри-иодидын 6.3куб-н BGO детектортой.

Тоон өгөгдөл хадгалах, хуулах, цуглуулах горимтой болон хөрсний, чулуулгийн U, Th, K тодорхойлох боломжтой. (Түрээсийн үйлчилгээ; өдрөөр, сараар, жилээр гэх мэт)

Post Author: manmllc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *