Site Loader

Геофизикийн хайгуул, судалгааны ажлуудыг үйлдвэрлэлийн геологи, уул уурхай, ашигт малтмалын эрэл-хайгуулын салбарт өргөнөөр хэрэглэх, ашиглах явдал нь нэн чухал ач холбогдолтой юм.

Инженер геологи, геофизикийн зөвлөх үйлчилгээ, судалгаа

  1. Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сумын нутагт орших “Алтан цагаан овоогийн” алт-холимог металлын уурхайд, нуруулдан уусгах байгууламжийн эргэн тойронд хийгдсэн, газрын доорхи усанд үзүүлж, нөлөөлж болзошгүй эрсдэл бохирдлыг хянах зорилгоор хийгдсэн геофизикийн цахилгаан босоо бүсчлэлийн судалгааны ажил 2020он. Захиалагч: Steppe Gold LLC
  2. Өмнөговь аймгийн Гурван-Тэс сумын нутагт орших “Овоот Толгой” нүүрсний уурхайн баяжуулах үйлдвэрт ашиглагдах, хэрэглэгдэх газрын доорхи усыг эрж хайж олох зорилготойгоор хийгдсэн цахилгаан босоо бүсчлэлийн судалгааны ажил 2019он. Захиалагч: South Gobi Sands LLC
  3. Сүхбаатар аймаг З.Д.Т.Газраас зохион байгуулсан аймгийн хэмжээнд хийгдсэн газрын доорхи цэвэр усыг эрж хайж олох, тектоник хагарал, ан цав, сулралын бүсүүдийг ялгах, зорилготойгоор хийгдсэн цахилгаан босоо бүсчлэлийн судалгааны ажил 2017 он. Захиалагч: Амирпроп ХХК

Post Author: manmllc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *