Site Loader

Геофизикийн зөвлөх үйлчилгээ; геофизикийн өгөгдөл боловсруулах, засварлах, сэргээх, ахин боловсруулах болон геофизикийн хайгуулын ажлын тайлан төлөвлөгөө зохиох.

Мөн хэрхэн эмх цэгцтэй зөв цэвэрхэн олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн геофизикийн тоон мэдээлэл, өгөгдлүүд цуглуулах, авах тал дээр анхаарч зөвлөж ажиллах ба тэдгээр мэдээлэл дээр тулгуурлан чулуулгийн гүний бүтцийг дүрслэх, зураглах, тогтоох зорилготой юм.

Post Author: manmllc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *