Дэлхийд өрсөлдөхүйц “Мэргэжлийн Геофизикийн Ажил Үйлчилгээ” 

үзүүлэх, Монгол улсын хөгжилд хувь нэмэр оруулахад оршино.

Хайгуул, судалгаа

Бид дараах геофизикийн үйлчилгээг та бүхэнд санал болгож байна.

Үүнд: 

  • Цахилгаан хайгуул
  • Соронзон хайгуул
  • Гравиметрийн судалгаа
  • Спектрометрийн судалгаа
  • Электромагнетикийн судалгаа

Мэдээлэл боловсруулалт

Цооногийн болон гадаргуугийн геофизикийн тоон өгөгдлүүдийг боловсруулах, загварчлах.

Үүнд: 

  • Цахилгаан хайгуул
  • Соронзон хайгуул
  • Гравиметрийн судалгаа
  • Геохимийн судалгаа

ИТС

Инноваци ба орчин үеийн дэвшилтэд техник технологиудыг Монгол улсад нэвтрүүлэх.

ИТАжлын туршлага:

I. Өмнөговь аймгийн Гурвантэс сумын нутагт орших “Овоот Толгой” нүүрсний уурхайн баяжуулах үйлдвэрт ашиглагдах газрын доорх усыг эрж хайх зорилгоор хийгдсэн геофизикийн цахилгаан хайгуулын ажил 2018 он.
II. Дорнод аймгийн Цагаан-овоо сумын нутагт орших “Алтан цагаан овоогийн” алт-холимог металлын уурхайд нуруулдан уусгах байгууламжийн эргэн тойронд газрын доорх усанд үзүүлж болзошгүй эрсдэл бохирдлыг хянах зорилгоор хийгдсэн геофизикийн цахилгаан хайгуулын ажил 2020 он.